CPB: zeker niet stoppen met gescheiden inzameling plastic verpakkingen

Bron: NVRD

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over het CPB-rapport over de gescheiden inzameling van kunststoffen. Berichten in de media zorgden voor veel reuring in afvalland en onder inwoners. Wie het rapport las, kwam echter vaak tot de conclusie dat het CPB nog niet zulke gekke dingen schreef.

Als antwoord op de vraag of er maar niet beter helemaal gestopt moest worden met de inzameling van kunststof, gaf de onderzoekster als antwoord “zeker niet”[1]. Wel zou er meer moeten worden geïnvesteerd in innovatie en zouden instrumenten aangepast moeten worden zodat er meer op kwaliteit dan op kwantiteit van het ingezamelde kunststof wordt gestuurd. Al met al toch een heel ander beeld dan we uit de media konden opmaken. Genoeg reden voor een analyse van het CPB-rapport.

Het onderzoek vond plaats in het kader van de onderzoekslijn circulaire economie en onderzoekt economische aspecten van een circulaire economie. Daarbij wordt gekeken naar de effecten van de circulaire economie op de brede welvaart wat alle zaken betreft die mensen belangrijk vinden, ook als daarvoor geen markten of marktprijzen bestaan (zoals voor natuur, veiligheid, landschap en milieu). Reden om de rol van de kunststofketen in de circulaire economie te bekijken is het beslag op schaarse grondstoffen, milieuvervuiling bij grondstofwinning en de productie van kunststof en tot slot milieuvervuiling door kunststofafval (plasticsoep, zwerfvuil, milieuvervuiling bij storten en verbranden). Hoewel de aandacht in de media vooral uitging naar de inzameling en recycling van kunststof verpakkingen, is het belangrijk om te realiseren dat de CPB-notitie over de gehele kunststofsector gaat.

Het CPB-rapport geeft voldoende aanknopingspunten om de bijdrage van de kunststofketen aan de circulaire economie te verbeteren. Belangrijk is te beseffen dat het hier om een nieuwe mondiale markt van grondstoffen gaat, waarbij vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Hierbij is het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in duurzame technieken die niet alleen de stromen beter scheiden of in het geval van afvalwater beter filteren, maar die ook inzetten op reductie van het gebruik van niet recyclebare kunststoffen. Dit doet recht aan de doelen van de circulaire economie. Iedere partij in de keten heeft hierbij zijn rol. Die van de producenten is bijvoorbeeld om minder kunststoffen te gebruiken, meer herbruikbare en secundaire grondstoffen in te zetten en die van NVRD-leden zit hem met name in de optimalisatie van de inzameling en regie op de sortering. Hiervoor is niet alleen meer capaciteit nodig maar ook meer inzicht in de gehele keten. Daarnaast wordt werk gemaakt van de inkoop van meer circulaire producten. De burger doet het buitengewoon goed en moet dat ook vooral blijven doen. Hiermee leggen zij de lat hoog en nu is het aan de andere schakels in de keten om de circulaire economie naar een hoger plan te brengen.

Een aantal conclusies van het CPB worden kort geciteerd en de aanbevelingen tegen het licht gehouden, zie het hele artikel op http://www.nvrd.nl/cms/showpage.aspx?id=5308.                                                                                                                

[1] http://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/425673-plastic-afval-recyclen-heeft-weinig-effect-op-milieu


« Overzicht