headerafbeelding

Grondstoffen

De afvalverwerkers waar wij mee samenwerken, zetten afvalstoffen om in grondstoffen en duurzame producten. Zo dragen wij bij aan de circulaire economie. Omdat onze leden gezamenlijk over grote volumes beschikken, kunnen wij afgewogen keuzes maken over de verwerking.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:
  • Risicospreiding. Wij spreiden de volumes over verschillende afnemers om de continuïteit te waarborgen.
  • Duurzame verwerking. Wij kiezen voor een zo duurzaam mogelijke verwerking van onze grondstoffen, tegen gunstige voorwaarden.
  • Social return. Wij nemen onze sociale verantwoordelijkheid en proberen waar mogelijk mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.
  • Innovatief & toekomstgericht. Wij zijn constant op zoek naar slimme nieuwe oplossingen in het collectief belang van onze leden.
  • Inzicht en transparantie in de keten; wij weten exact waar en hoe materialen worden afgezet en ingezet.
  • In samenspraak. Besluiten over nieuwe initiatieven en contracten maken wij altijd in samenspraak met de leden.
Afgedankte Elektrisch en Elektronisch Apparatuur AEEA
Afgedankte Elektrisch en Elektronisch Apparatuur AEEA

Op naar een hoger recyclingpercentage
Al 10 jaar zorgen wij voor de inname van afgedankt elektrisch en elektronisch apparatuur (AEEA) op milieustraten en het transport naar de Regionale Sorteer Centra (RSC). Hier wordt de afgedankte apparatuur gesorteerd en gedemonteerd en daarna bij gespecialiseerde verwerkers gerecycled.

Partnerschap met Wecycle

We werken nauw samen met Wecycle, de non-profitorganisatie voor de inzameling en recycling van AEEA in Nederland. Dit partnerschap hebben we onlangs voor meerdere jaren verlengd. Samen willen we het recyclingpercentage van de vrijkomende stromen verhogen en daar waar mogelijk mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt inzetten bij het bedrijfsproces. Nieuwe initiatieven zijn het verder door sorteren van de KEI-stroom (Klein Elektronisch Apparaten en ICT) en het demonteren van de GWG-stroom (Groot Wit Goed) bij onze Regionale Sorteer Centra.

Plastic, blik en drinkpak

Regieorganisatie
Sinds januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling, sortering en optioneel vermarkten van het kunststof verpakkingsmateriaal. We hebben deze gemeentelijke verantwoordelijkheid naar ons toegetrokken om de leden en gemeenten te ontzorgen. Hiermee verzorgen we voor circa 220 gemeenten op- en overslag, transport, sortering en de vermarkting van het verpakkingsmateriaal (plastic, blik en drinkpak). Een groot deel van het dagelijkse huishoudelijk afval bestaat uit deze drie afvalstromen, die goed te recyclen zijn en dus grondstoffen opleveren voor nieuwe producten.

Snelle groei

Snel na de opstart in 2015, waarbij veelal kunststofverpakkingen werden ingezameld, starten onze aangesloten gemeenten ook met de inzameling van blik en drinkpakken. Door deze uitbreiding, nieuwe inzamelsystemen binnen gemeenten en de bereidheid van de burgers om het verpakkingsmateriaal gescheiden aan te bieden, is het volume sterk gegroeid in Nederland.

Circulaire economie
Wij zetten zoveel mogelijk regranulaat (korrels van gerecycled verpakkingsmateriaal) in voor de productie van duurzame producten. Wij werken nauw samen met producenten, bijvoorbeeld bij de productie van plastic, blik en drinpak- inzamelzakken van gerecycled kunststof.

Plastic, blik en drinkpak
Glas
Glas

Glas is 100% recyclebaar
Het glas van onze leden wordt gerecycled bij glassorteerders in Nederland en Duitsland. Hierbij hebben we een bewuste spreiding aangebracht om afzet te kunnen garanderen en financiële risico's te minimaliseren.

Ook realiseren wij slimme duurzame oplossingen op het gebied van logistiek en samenwerking. Zo hebben wij georganiseerd dat het transport van het glas van een aantal leden per schip naar Duitsland wordt vervoerd.

Textiel
Gehele keten faciliteren
In Nederland wordt 95% van het ingezamelde textiel hergebruikt. Door hergebruik van kleding en andere textielproducten of als grondstof voor een nieuw textielproduct. Wij faciliteren onze leden bij de recycling van afgedankt textiel door samenwerkingsvormen op te zetten met recyclebedrijven.

Hoogwaardige recycling niet herdraagbaar textiel
In 2017 starten wij een samenwerkingsverband voor het hoogwaardig recyclen van niet herdraagbaar textiel. Hierbij werken wij met partners die niet direct herbruikbaar textiel verwerken tot vezels, die kunnen worden toegepast in bijvoorbeeld kleding en tapijt.

Textiel
Bedrijfsafval
Bedrijfsafval
Van afval naar energie
Voor onze leden kopen wij capaciteit in bij Nederlandse afvalenergiecentrales. Hier wordt het bedrijfsafval verwerkt en omgezet naar energie.

Bij de keuze voor een afvalenergiecentrale spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:
  • Logistiek. Minder kilometers rijden betekend minder CO2.
  • Energieopwekking. Verwerkers worden beoordeeld op de hoeveelheid energie, gedestilleerd water en stoom die ze opwekken bij de verwerking van het afval.
  • Bodem-as. Wij beoordelen welke oplossingen de afvalenergiecentrale heeft voor de bodemassen. Zo gebruikt één van onze partners het bodem-as als grondstof voor stoeptegels.
Oud papier en karton
Minder risico door spreiding
Wij zorgen voor de afzet van papier- en kartonstromen van onze leden. Door de spreiding over verschillende papier- en kartonfabrieken in Nederland en België hebben wij de risico's voor deze stroom geminimaliseerd.

Duurzaam samenwerken in de keten
Eén van onze geselecteerde verwerkers levert de restwarmte en elektriciteit die vrijkomt bij de papierproductie, aan de omliggende bedrijven en fabrieken. Het karton uit deze stroom wordt afgezet bij de kartonindustrie. Een mooi voorbeeld van een duurzame samenwerking in de keten.
Oud papier en karton
Hout
Hout
A/B hout
Van de stroom a/b hout zetten wij 50% van de totale hoeveelheid circulair in. Dit hout wordt verwerkt tot klossen voor houten pallets. De andere 50% wordt ingezet als brandstof in biomassacentrales voor energieopwekking.

C hout
Voor C Hout zijn er beperkte toepassingsmogelijkheden in Nederland. Omdat dit materiaal geldt als gevaarlijk afval, kan slechts een zeer klein aantal partijen het verwerken.
Metaal
Optimaal hergebruik

Bij metaalrecycling wordt het metaal bewerkt en gesorteerd in ferro (ijzer) en non-ferro (aluminium, koper, zink, messing, lood, etc.) metalen, om deze vervolgens om te smelten tot grondstof voor hergebruik.

Wij organiseren voor de leden de afzet van de metalen, waarbij we samenwerken met verschillende recyclers.


Metaal
KCA en oliën/vetten
KCA en oliën/vetten

Winst door collectieve inzameling
Een juiste inzameling en verwerking van klein chemisch afval (KCA) is erg belangrijk. Vrijwel al onze leden maken gebruik van onze coöperatieve KCA inzameling via de Afvalstoffendienst. Recentelijk hebben wij oliën en vetten aan het collectief toegevoegd, inclusief de bijbehorende logistieke dienstverlening.

Deze collectieve inzameling biedt verschillende voordelen voor onze leden, zoals hoogwaardige dienstverlening, een efficiënt logistiek systeem voor de inzameling en marktconforme tarieven. Bovendien zorgen wij voor professionele voorlichting en training.