headerafbeelding

Strategisch voordeel voor onze leden

Effectieve en efficiënte collectieve inkoop is een van onze kernactiviteiten. We bepalen samen de strategie, verschaffen inzicht in inkoopuitgaven, geven juridische ondersteuning en sturen inkoopprojecten aan. Zo kunnen wij het inkoopproces voor onze leden optimaliseren en professionaliseren.
Wij voeren inkoopactiviteiten uit op verschillende niveaus. Op strategisch niveau kijken we naar het gehele inkoopproces en vertalen we onze speerpunten naar gezamenlijke inkoopdoelstellingen. Op tactisch niveau specificeren we de inkoopvraag, en selecteren en contracteren we leveranciers.

Kennisplatform
Wij bieden onze leden een kennisplatform op inkoopgebied, waarbij ze onder meer beschikken over eerstelijns juridische ondersteuning. Met ons digitale aanbestedingsplatform begeleiden we inkoopprocessen op een transparante en efficiënte wijze.

Inzicht leidt tot strategie
Door onze leden meer inzicht te geven in de inkoopuitgaven, identificeren we kansen voor besparingen en verbeteringen. Op basis van analyse van gedane uitgaven en een inschatting van toekomstige uitgaven, ontwikkelen wij een inkoopstrategie voor de belangrijkste productgroepen. Deze strategie vormt het uitganspunt van een gezamenlijke inkoopkalender.

Bijdragen aan een circulaire economie
Bij inkoop streven we naar maximaal hergebruik van producten, componenten en grondstoffen en maximaal waarde behoud. Met circulaire inkoop stimuleren we de fabricage van producten uit (her)gebruikte grondstoffen en de hoogwaardige inzet van producten na de eerste gebruiksfase. We creëren draagvlak bij gemeenten om circulaire producten in te kopen en halen producenten over om te streven naar 100% grondstofhergebruik.